Bolig/eiendom
Advokatfirma Lehn AS

Mangler ved boligkjøp


 • Har du kjøpt en eiendom, hytte eller fritidsbolig med feil eller mangler?
 • Har du kjøpt en eiendom eller hytte og havnet i en tvist?
 • Vil du heve kjøpet eller kreve prisavslag?


Dette kan for eksempel være skjulte fuktskader, dårlig utført arbeid av håndverkere eller feil utført av takstmann eller megler.

Oppdager du at boligen du har kjøpt ikke er som forventet, og har feil eller mangler, kan du reklamere på kjøpet. Da bør du kontakte en advokat så snart som mulig, slik at han ivaretar dine rettigheter. Advokatbistand dekkes som regel gjennom skadeforsikring, hus- eller innboforsikring.

En viktig ting å huske på dersom du mener boligen har feil og mangler selger bør stå for, er å reklamere så fort mangelen oppdages. Hovedregelen er at man må reklamere innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget. Signaler fra Høyesterett er at «rimelig tid» er innen 2-3 måneder etter det ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Mange bolighuskjøpere er av den oppfatning at man har 5 år på å reklamere på slike skader, men da er det mest sannsynlig for sent.Håndverkertjenester


 • Har du forskuddsbetalt og håndverkeren har gått konkurs?
 • Når må du reklamere på håndverkertjenester?
 • Kan du klage på arbeid som er betalt ”svart”?


Også her er det veldig viktig å reklamere innen fristen. Etter lov om håndverkertjenester må man reklamere på håndverkerfeil innen rimelig tid etter at manglene oppdages. Den absolutte reklamasjonsfristen for håndverkertjenester på fast eiendom er 5 år fra oppdraget er ferdig.

Men i slike saker gjelder også noe man kaller en relativ reklamasjonsfrist. Dette innebærer at man bør reklamere så kort tid som mulig etter at feilen oppstod, for ikke å miste sin rett til prisavslag og eventuell erstatning. Håndverkertjenesteloven stiller krav til tjenesten. Loven forutsetter at det skal leveres til avtalt tid og til avtalt pris, og at varen skal være i avtalt stand.

Det som ofte skjer i slike saker, er at det eksisterer uklare muntlige avtaler og det oppstår uenigheter om store summer. Om noe slikt skulle oppstå, er det viktig at du kontakter advokat for å få hjelp. Privatpersoner vil ofte ha krav på dekning av 80 % av utgiftene til advokat under sin rettshjelpsforsikring om det har oppstått en konflikt.

Nabotvister


 • Tar trærne til naboen utsikten?
 • Ødelegger naboens trær for sol på din eiendom?
 • Er det mye nedfall fra naboens trær?


Mener du naboen klager uberettiget over et tre du gjerne vil ha stående på din eiendom?


Det er dessverre ikke uvanlig at vi har uoverensstemmelser med våre naboer. Nå på våren og forsommeren er det gjerne trær som medfører uenighet mellom naboer og bitre nabokonflikter.


Når det gjelder de vanligste naboklagesakene, er det hekker, trær / felling av trær og busker som ligger på topp.

Reglene i naboloven er skjønnmessig utformet. Dersom du lurer på hvilke rettigheter du har, enten du ønsker å beholde et tre, eller du er en nabo som lurer på om du kan kreve at naboen skal fjerne et tre som er til sjenanse for deg, kan du ta kontakt for en nærmere vurdering av din sak!


En viktig ting å huske, er at ved nabokonflikt vil du også som regel ha krav på å få dekket inntil 80 % av dine utgifter til advokat under innboforsikringen din.

Borettslag / boligsameie


 • Når kan du kaste ut en leietaker?
 • Et borettslag består av andelseiere og det er borettslaget som er den formelle eieren av eiendommen.
 • I borettslag oppstår ofte spørsmål om andelseierens vedlikeholdsplikt og ansvar, utøvelse og mislighold av bruksretten herunder dyrehold.


De fleste styremedlemmer har lite eller ingen kunnskap om inngåelse av bygg- og anleggskontrakter. Likevel sitter de med ansvar for å inngå kontrakter med store kontraktssummer og tar viktige avgjørelser.

Vår erfaring er at årsaken til tvister i byggeprosjekter med borettslag, ofte ligger i uheldig kontraktsvilkår og anbefaler styrene å innhente advokatbistand i tidlig fase i prosjektet.

Byggesaker


 • Har det oppstått problemer i forbindelse med kommunen som skal behandle saken din og naboer som protesterer?
 • Mener du at det du har bestilt / kjøpt ikke vil bli levert?
 • Foreldelsesfrist i byggesaker?
 • Hvordan søke om dispensasjon i byggesaker?


Plan- og bygningslovgivningen stiller stadig strengere krav til de enkelte aktørene i byggeprosessen gjennom ansvarsrettssystemet. I praksis innebærer ansvarsrettssystemet at ansvarlig foretak gis ansvaret for at alle lov- og forskriftskrav innenfor deres ansvarsområde, overholdes i forbindelse med byggeprosessen. Det oppstår imidlertid ofte tvist i tilknytning til byggeprosesser fordi de forskjellige ansvarsfunksjonene er fordelt mellom flere aktører uten at det er tydelig nok definert hvem som bærer ansvaret for hva.

Vi kan bistå deg i forbindelse med blant annet inngivelse av klage på vedtak, inngivelse av tilsvar på klage, vurdering av om det foreligger søknadsplikt for konkrete tiltak samt øvrig juridisk bistand i forbindelse med Plan- og bygningsrett.

Husleietvister


 • Trenger du hjelp til å utarbeide en spesielt tilpasset avtale?
 • Behov for bistand for å gjennomgå avtalen med utleier og leietager for å avklare eventuelle misforståelser?
 • Kan man kreve inn husleie mens avtalen løper?
 • Svært mange leier ut bolig. Det benyttes ofte standardkontrakter til å regulere disse leieavtalene, uten at det i noen særlig grad er tenkt på hvilke punkter man ønsker

særlig å regulere.


Det er ikke uvanlig at det i løpet av en leieprosess oppstår tvist mellom utleier og leietaker. Dette kan f.eks. være manglende betaling av husleie, uenighet rundt økning av husleie, leierens manglende vedlikehold av husrommet, skader på leieobjektet og tilbakebetaling av depositum. Leierens og utleiers rettigheter og plikter er nedfelt i husleiekontrakten mellom partene og i husleieloven.

Dersom tvist oppstår og partene ikke klarer å løse denne seg imellom, kan hver av partene søke tvisten løst via rettsapparatet. De aller flest tvister vedrørende husleieforhold løses i første instans, som er forliksrådet i de aller fleste tilfeller. I Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag behandles tvister i boligleieforhold for Husleietvistutvalget (HTU). HTU har til formål å tilby partene i boligleieforhold, rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister. Både forliksrådet og HTU vil i utgangspunktet forsøke å få partene til bli enige om en minnelig løsning Dersom partene ikke blir enige, så kan forliksrådet / HTU avsi dom i saken. Dersom en av partene er uenig i dommen, kan den ankes til tingretten.
Jordskifte


 • Må jeg ha advokat i jordskifteretten?
 • Kan jordskifteretten, i likhet med tingretten, avgjøre tvister om eiendomsgrenser?
 • Hva slags saker kan avgjøres i jordskifteretten?
 • Vårt firma har god erfaring med slike saker og møter ofte i jordskifteretten.


Ved et jordskifte klarlegger og fastsetter jordskifteretten rettsforholdene mellom eiendommene i et område  f.eks. hvor grensen går mellom eiendommene, eller hvem som har bruksretten. Tvister avgjøres ved dom eller rettsforlik. Jordskifteretten avmerker koordinater og kartfester grenser m.v. som en del av jordskiftesaken. En jordskiftesak får retts- og tvangskraftvirkninger som en rettskraftig dom. Jordskifteretten er en særdomstol som er lokalisert med ett eller flere kontor i alle landets fylker. Jordskifteretten er sammensatt med en jordskiftedommer – og normalt to meddommere. Jordskifterettens arbeidsoppgaver reguleres i hovedsak av jordskifteloven.

Advokatfirma Lehn AS
Advokatforeningen
Facebook
Google +
Linkedin

© Copyright 2017 Advokatfirma Lehn AS. Web & Design av

Consensus-webutvikling AS

Adr:    Nedre Storgt.8, 3015 Drammen

Tlf:      908 39 779

Faks:  32 26 40 11

Epost: post@lehn.no